altinnet.com Genel Forum Kuralları

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
altinnet.com Genel Forum Kuralları


BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK


Amaç

MADDE 1-
(1) Forum kurallarının amacı; altinnet.com'in genel işleyişini ve üyelerin forum içerisindeki her türlü paylaşımları ile ticari işlerini Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri kapsamında Yönetici talimatı ve Moderatörler vasıtasıyla düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-
(1) Forum kurallarının kapsamı; üyeler, konular ve iletiler de dahil olmak üzere tüm paylaşımlar, ticari işler ve ticari ilişkilerdir.

Tanımlamalar

MADDE 3-
(1) Forum kuralların uygulanmasında;

a) Platform ve Forum: altinnet.com'i,
b) Yönetici ve Administrator: Forumun mülkiyetine ve tüm yasal haklarına sahip olan kişiyi,
c) Yönetim: Yönetici ve moderatörleri,
d) Genel Moderatör: Yönetici tarafından atanmış, forum kurallarının Forum genelinde uygulanmasında ve genel işleyişin düzenlenmesinde görev alan gerçek ya da tüzel kişiyi,
e) Kategori Moderatörü: Yönetici tarafından belirlenen bir Forum kategorisine atanmış, forum kurallarının atandığı kategoride uygulanmasında ve kategorideki işleyişin düzenlenmesinde görev alan gerçek ya da tüzel kişiyi,
f) Üye: Üyelik için gerekli olan bilgiler ve belirlediği bir şifre ile Foruma kayıt olan gerçek ve tüzel kişiyi,
g) Geliştirici: Forumun yayın hayatına kesintisiz devam etmesi ve sanal güvenliğinin sağlanması amacıyla sunucu ve yazılım teknik altyapının oluşturulması, teknik hataların ve sorunların giderilmesi işlerinde görev alan ve Yönetici tarafından atanmış gerçek ya da tüzel kişiyi,
h) i-Trader: Forumda üyeler arasında yapılan ticari işten sonra bu işlemin tarafı üyenin diğer taraf üyeye; olumlu, olumsuz ya da tarafsız seçeneklerinden birini seçerek verdiği, yorum yazılabilmesini de sağlayan ticari itibar puanlama sistemini,
ı) Kategori: Yönetici tarafından belirlenen ihtiyaca göre üyelerin konu açabilecekleri, ileti paylaşabilecekleri Forum alanını,
i) Konu: Üyelerin Kategorilerde açtıkları başlıkları,
j) İleti: Üyelerin açılan konulara yazdıkları mesajlaşmaları, ifade eder.

(2) Forum Kurallarında yazılı uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. İşbu alt ve üst sınırlar yaptırım süresine dahildir.


Üyelerin Sorumlulukları

MADDE 4-
(1) Her üye; açtığı konulardan ve içeriklerden, yazdığı iletilerden ve özel mesajlarından, tüm paylaşımlarından ve tüm ticari işlerinden hukuken bizzat sorumludur.

(2) Her üye; üyelik şifresinin ve hesabının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üye, üyelik bilgilerini 3. kişilerle paylaştığı takdirde ya da bu bilgiler iradesi dışında 3. kişiler tarafından elde edildiğinde üyenin sorumluluğu bu maddenin 1. fıkrasına göre devam eder.

(3) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir üye ile üyelik kayıt bilgilerini paylaştığının tespiti halinde de paylaşan üyenin sorumluluğu bu maddenin 1. fıkrasına göre devam eder.

(4) Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket eden üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.
Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına aykırı haller

MADDE 5-
(1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili sair kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, konu açılamaz, ticari işler ve paylaşımlar yapılamaz.

(2) Kamuoyu nezdinde kutsal sayılan dini/ ahlaki değerler hakkında gayriahlaki ve hakaret niteliğinde yorum yapma veya tartışma çıkarma ve misyoner faaliyetler gerçekleştirme girişimlerinde moderatör insiyatifinde cezai işlem uygulanabilir.


Hukuka aykırılık ve hukuki uyuşmazlıklarda altinnet.com'in sorumluluğu

MADDE 6-
(1) 5.maddeye göre ortaya çıkabilecek bir hukuka aykırılık veya hukuki uyuşmazlığın varlığı durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ve 5651 Sayılı Kanun kapsamında; adli/kolluk makamları tarafından talep edilmesi halinde bu makamlara sunulmak üzere kayıtlı tüm kişisel veriler (Log kayıtları, Üye profilinde kayıtlı ise T.C Kimlik bilgisi, İsim, Soyisim, Cep telefon numarası ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ


Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7-

(1) Forumda ticari ya da bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış bir konuya; konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

(2) Forumdaki ileti sayısını artırma amacı ile hareket edilmesi halinde;

Üyenin konuları ve iletileri silinerek üye; Moderatör tarafından uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketinin devamı tespit edilirse üye; 1 ila 4 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller

MADDE 8-
(1) Her üye toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti ve içerikler oluşturmakla yükümlüdür.

(2) Bu maddeye aykırı hareket eden üye 15 ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar

MADDE 9-
(1) Üyenin açtığı konularda, içeriklerde, iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı; suç teşkil eden her türlü içerik.
b) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan müzik, film ve diğer fikir ve sanat eserlerinin indirme bağlantıları ile çevrimiçi erişim bağlantıları,
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yazılı katalog suçları ile genel ve özel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı

MADDE 10-
(1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek veya desteklemek amacıyla paylaşılamaz, haber niteliğindeki konulara bu amaçla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplumda ya da dünyada infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli


MADDE 13-
(1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 23. maddesi ile korunan kişilik hakkına aynı kanunun 24. ve 25. maddeleri hükmünde yazıldığı gibi saldıran veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesinde yazıldığı gibi hakaret suçunu işleyen üyenin;

İletileri ve konuları Moderatör tarafından silinir ve üye 5 ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Uzaklaştırma cezasından sonra da bu maddeye aykırılığın devamı halinde üye süresiz olarak forumdan uzaklaştırılır.

Sık sorulan sorular

MADDE 14-
(1) Forumda Yönetim tarafından gerçekleştirilen yeniliklerin, değişikliklerin, teknik altyapıya dair hata ve sorunların üyelere bildirimleri Sık Sorulan Sorular kategorisinde konular açılarak gerçekleştirilir. Üye, bu kategoride yer alan konulara dair soru, eleştiri, tartışma ya da benzeri durumları ihtiva eden konular açamaz.

(2) Bu maddeye aykırı hareket eden üye; 1 ila 4 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ


Yönetim şekli ve Forumun mülkiyeti

MADDE 15-
(1) altinnet.com Yönetimi; forumun tüm yasal mülkiyet haklarına sahip olan Administrator ile onun ihtiyaca göre atadığı Moderatörlerden oluşur. Yönetim şekli hakkında konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunu bozmak, genel ahlak ve adaba aykırı yazı yazmak yasaktır.

(2) Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler ile yönetime başvuru


(2) Hiçbir üye forum dahilinde dini, siyasi (ideolojik) ve ırk ayrımcılığına sebebiyet veren ve bu sebeple tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) 1. ve 2. fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılarak açtığı konu ve ileti silinir. Üyenin aykırılığa devam etmesi halinde üye; 3 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.


MADDE 33-
(1) Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz. Forum tarafından tanınan sürelerle konunun canlı tutulması hizmeti bu maddenin istisnasıdır.

(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.

(3) Aynı kategori altında bir üye 2 adet Normal ve 1 Adet Sponsor link konusundan fazla ticari konu açamaz. Bu fıkraya aykırı hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılarak konusu silinir. Aykırılığın devam etmesi halinde üye; 1 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.

Bot satışı ve yayın hakları

MADDE 34-
(1) Forumda bot veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve forum kurallarına aykırı davranılamaz.

(2) Satış konusunu oluşturan bot, içeriği çekilen platformun içeriğini ve hukuki anlamda yayın haklarını ihlal edecek şekilde geliştirilemez

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, yayıncının yasal haklarını ihlal eden üye Moderatör tarafından uyarılır. Aykırılığın devamı tespit edildiği takdirde üye; forumdan 5 gün süresince uzaklaştırılır.

Ücretsiz hizmet ve ticari değer talep edilmesi


MADDE 39-
(1) altinnet.com internet sitesini ziyaret eden ve kayıt olan her üye ve ziyaretçi, altinnet.com Gizlilik Politikası Hükümlerini ve KVKK Aydınlatma Metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır;

Gizlilik Politikası

KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) Aydınlatma Metni

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: 13.08.2021